หนังสือสั่งการ

 

การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามเเนวเเผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2566 ระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด

อับโหลดวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)ระดับจังหวัด

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมประจำปี 2566

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2567

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

การสำรวจและบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

การแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๗

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

ขอให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักทะเบียนกลางกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฮ.ค.1445)

อับโหลดวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แจ้งเลขที่สินทรัพย์ประจำเดือน ธันวาคม 2566

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2567

รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงอส. 3 อำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

อับโหลดวันที่ : 15 มกราคม 2567

สรุปจำนวนประชากร บ้าน และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

อับโหลดวันที่ : 8 กันยายน 2566

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2566

ประกาศราคากลาง จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในมิติที่หลากหลายสบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสดุล

อับโหลดวันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

อับโหลดวันที่ : 27 มิถุนายน 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมจัดเเสดง เเสง เสียง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2566

ตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนในที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของที่ว่าการอำเภอ ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และที่พักบริการประชาชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com