ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน

 


ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2527 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2528
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2529 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2530
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2531 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2532
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2533 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2534
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2535 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2536
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2537 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2538
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2539 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2540-1 | 2540-2
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2541-1 | 2541-2 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2542-1 | 2542-2
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2543-1 | 2543-2 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2544-1 | 2544-2
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2545-1 | 2545-2 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2546-1
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2547-1 ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2548-1
ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านปี พ.ศ. 2549-1  
   
ประวัติกำนันที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน  
ประวัติผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน  
ข้อมูลการปกครองท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี  

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2557
 

© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com