หนังสือสั่งการ

 

รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน "Caution Sigh"

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

การส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถึงประชาชนและเยาวชน

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

เรียน ที่ทำการปครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดผู้เป็นหัวหน้าองค์คณะและองค์คณะในการปรับพินัย และมอบหมายให้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดทางพินัย

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ

อับโหลดวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566

การเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนและการรายงานผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนสมาชิก อส. เดือน พฤศจิกายน 2566

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566

ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมการปกครอง ประจำปี 2566

อับโหลดวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566

12345678910...

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สรุปจำนวนประชากร บ้าน และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

อับโหลดวันที่ : 8 กันยายน 2566

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ

อับโหลดวันที่ : 18 สิงหาคม 2566

ประกาศราคากลาง จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในมิติที่หลากหลายสบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสดุล

อับโหลดวันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศราคากลาง จ้างเหมากิจกรรมพิธีอัญเชิญเทียรพรรษาพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ภายใต้โครงการพัฒนาศัพยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลายสืยสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุล

อับโหลดวันที่ : 21 กรกฎาคม 2566

แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลทางด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์

อับโหลดวันที่ : 4 กรกฎาคม 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

อับโหลดวันที่ : 27 มิถุนายน 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมจัดเเสดง เเสง เสียง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566

อับโหลดวันที่ : 13 มิถุนายน 2566

ตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนในที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของที่ว่าการอำเภอ ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อับโหลดวันที่ : 22 มีนาคม 2566

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวารินชำราบที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อับโหลดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และที่พักบริการประชาชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

อับโหลดวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566© 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com