เรื่อง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านเบญจ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ทุ่งศรีอุดม     อับโหลดวันที่ : 9/15/2017 4:28:13 PM

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องปอ หมู่ที่ ๗ ไปบ้านเบญจ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

09-15-2017ปร.4 ปร.5 บ้านห่องปอ.pdf  

 

09-15-2017ปร.4 ปร.5 บ้านห่องปอ 2.pdf"09-15-2017ตาราง (ปปช) บ้านห่องปอ.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com