เรื่อง :ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ม่วงสามสิบ     อับโหลดวันที่ : 9/13/2017 5:40:08 PM

 

09-13-2017ปร.4.pdf  

 

09-13-2017ปร.5.pdf"09-13-2017ปร.6.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com