เรื่อง :ราคากลางจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 7/17/2017 6:51:37 PM

 

07-17-2017ตาราง ปปช-จ้างเหมาจัดทำคู่มือ.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com