เรื่อง :การจัดทำพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศและแผนงาน/โครงการรองรับตามแผนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) /อ้างถึงหนังสือ จ.อบ. ด่วนที่สุด ที่ อบ 0018.2/20474,20476,ว5303-5304


โดย : วรพจน์  อุปนิสากร   อับโหลดวันที่ : 11/9/2018 1:48:24 PM

 

11-09-20182.1 คำอธิบายพื้นที่เป้าหมายฯ 1.pdf  

 

11-09-20182.2 คำอธิบายพื้นที่เป้าหมายฯ 2.pdf"11-09-20183.1 ค่าความเร่งด่วนของพื้นที่ อ.1.1.pdf"11-09-20183.2 ค่าความเร่งด่วนของพื้นที่ อ.1.2.pdf"11-09-20183.3 ค่าความเร่งด่วนของพื้นที่ อ.1.3.pdf"11-09-20184.1 วิเคราะห์ฯ อ.ตอนใน 1.1.pdf"11-09-20184.2 วิเคราะห์ฯ อ.ตอนใน 1.2.pdf"11-09-20185.วิเคราะห์พื้นที่ฯ อ.ตอนนอก.pdf"11-09-20186.ค่าภัยคุกคามของ จ.อบ.pdf"11-09-20187.จัดลำดับ อ.ตอนนอก.pdf"11-09-20188.จัดลำดับ อ.ตอนใน.pdf"11-09-20189.เขตพื้นที่รอยต่อ จ.ศก..pdf"11-09-201810.ประกาศ จ.อบ.pdf"11-09-201811.คำสั่งฯ.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com