เรื่อง :โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โดย : สมนึก  แสนทวีสุข   อับโหลดวันที่ : 11/7/2018 4:51:19 PM

 

11-07-2018งบบูรณาการ 62 ไฟล์1.pdf  

 

11-07-2018งบบูรณาการ 62 ไฟล์2.pdf"11-07-2018งบบูรณาการ 62 ไฟล์3.pdf"11-07-2018งบบูรณาการ 62 ไฟล์ 4.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com