เรื่อง :วาระการประนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 11/1/2018 2:29:24 PM

 

11-01-2018วาระครั้งที่ 7 อ.สว่างวีระวงศ์.docx  

 

11-01-2018เอกสารหมายเลข 2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com