เรื่อง :โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ตระการพืชผล     อับโหลดวันที่ : 11/1/2018 1:56:02 PM

 

11-01-2018แผนคสล.โคกจานe-bidding.pdf  

 

11-01-2018แผนคสล.โคกจาน e-bidding.pdf"11-02-2018ราคากลาง ปร. 4 (1).pdf"11-02-2018ราคากลาง ปร.4 (2).pdf"111-02-2018ราคากลาง ปร.5.pdf"11-02-2018ปปช. 01 คสล.โคกจาน ม. 8 - 9.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com