เรื่อง :โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนคีรีรัฐ หมู่ที่ 1,7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขมราฐ     อับโหลดวันที่ : 10/26/2018 9:35:18 AM

 

10-26-2018แบบ บก.01.pdf  

 

10-26-2018ปร.4.pdf"10-26-2018ปร.5.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com