เรื่อง :ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : ม่วงสามสิบ     อับโหลดวันที่ : 10/17/2018 11:44:59 AM

 

10-17-2018บก01.pdf  

 

10-17-2018ปร4.1.pdf"10-17-2018ปร4.2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com