เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีทวน หมู่ที่ 2 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 9/14/2018 1:52:07 PM

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีทวน หมู่ที่ 2 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีงบเหลือจ่าย 150.00 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อำเภอเขื่องในกำหนด )

09-14-2018IMG_20180914_0001.pdf  

 

09-14-2018IMG_20180914_0002.pdf"09-14-2018IMG_20180914_0003.pdf"09-14-2018IMG_20180914_0004.pdf"09-14-2018IMG_20180914_0005.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com