เรื่อง :การรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มับัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


โดย : วรันธร  สมเสนาะ   อับโหลดวันที่ : 7/12/2018 1:56:06 PM

 

07-12-2018บัตรสวัสดิการ 3231.pdf  

 

07-12-2018แบบรายงานความคืบหน้า.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com