เรื่อง :รายละะเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561(โอนเข้าส่วนราชการ)


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 7/12/2018 12:01:23 PM

 

07-12-2018doc08451320180712120149.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com