เรื่อง :การประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 6/13/2018 4:04:26 PM

 

06-13-2018CCF13062561.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com