เรื่อง :แจ้งรายชื่อผู้อบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครองในการสืบสวนสอบสวน ประจำปี 2561


โดย : สุพัตรา  พรมทอง   อับโหลดวันที่ : 6/13/2018 1:03:24 PM

 อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ 0018.1/ว 2590 ลว. 8 มิ.ย.2561

06-13-2018รายชื่อ ร่นที่ 1 .pdf  

 

06-13-2018สืบสวน 1.pdf"06-13-2018สืบสวน 2.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com