เรื่อง :การเพิ่มมาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจังหวัดอุบลราชธานี


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 6/13/2018 10:08:33 AM

 

06-13-2018หนังสือนำส่ง.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com