เรื่อง :มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 5/17/2018 5:41:50 PM

 

05-17-2018มาตรการทางบริหารฯ.pdf  

 

05-18-20181-2.pdf"05-18-20181-3.pdf"05-18-20182-1.pdf"05-18-20182-2.pdf"05-18-20182-3.pdf"05-18-20182-4.pdf"05-18-2018หนังสือนำส่ง.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com