เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง-บ้านโนนสวางน้อย หมู่ที่ 14–15 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : กุดข้าวปุ้น     อับโหลดวันที่ : 5/17/2018 4:02:41 PM

 โครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 14–15 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทาง 878 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ณ บ้านโคกสว่าง – บ้านโนนสวางน้อย หมู่ที่ 14-15 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

05-17-20182561-05-17 15-56.pdf  

 

05-17-20182561-05-15 22-01.pdf"05-17-20182561-05-15 22-02.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com