เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 5/17/2018 3:38:41 PM

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (สำหรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีฯตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ) ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผิวจราจรรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,150 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร

05-17-2018CCF17052561.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com