เรื่อง :จัดส่งบัญชีถือจ่ายค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 5/17/2018 8:34:21 AM

 

05-17-2018Book.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com