เรื่อง :ขอความอนุเคราะห์ให้มีทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตอบแบบสอบถามความเข็มแข็งและศักยภาพ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล


โดย : สิทธิพงศ์  ถาวรนิธิเดช   อับโหลดวันที่ : 5/16/2018 11:42:48 AM

 

165256116470.pdf  

© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com