เรื่อง :เลื่อนโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน(DOPA' Master Plan on ASEAN Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 5/16/2018 8:47:37 AM

 

05-16-2018CCF16052561.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com