เรื่อง :ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๖๑,๖๒


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 5/10/2018 1:14:25 PM

 

05-10-2018CCF10052561.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com