เรื่อง :ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสมบูรณ์ใน ม.2 ต.แก่งโดม เชื่อมต่อตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : สว่างวีระวงศ์     อับโหลดวันที่ : 5/8/2018 4:19:24 PM

 

05-08-2018บันทึกประกาศเผยแพร่.pdf  

 

05-08-2018ประกาศเผยแพร่อำเภอสว่างฯ.pdf"05-08-2018รายละเอียดแนบท้าย.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com