เรื่อง :ประกาศราคากลางและปปช.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสมบูรณ์ใน หมู่ที่ 2ตำบลแก่งโดม เชื่อมต่อตำบลบุ่งมะแลงอ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี


โดย : สว่างวีระวงศ์     อับโหลดวันที่ : 5/8/2018 3:48:50 PM

 

05-08-2018ปปช.01.pdf  

 

05-08-2018ปร.4.pdf"05-08-2018ปร. 5.pdf"05-08-2018บันทึกข้อความ.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com