เรื่อง :การจัางนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน


โดย : สิทธิพงศ์  ถาวรนิธิเดช   อับโหลดวันที่ : 4/16/2018 11:01:52 AM

 

04-16-2018ปฐมนิเทศ นศ..pdf  

 

04-16-2018แบบฟอร์มรายชื่อนศ.ช่วยปฏิบัติงาน.xlsx"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com