เรื่อง :การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นมางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 4/11/2018 10:47:03 AM

 

04-11-2018IMG.pdf  

 

04-11-2018IMG_0001.pdf"04-11-2018IMG_0002.pdf"04-11-2018IMG_0003.pdf"04-11-2018IMG_0004.pdf"04-11-2018IMG_0005.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com