เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 (หนองหัวลิง) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 3/27/2018 12:09:12 PM

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 (หนองหัวลิง) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 (หนองหัวลิง) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก 205.00 เมตร ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,025.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

03-27-2018แบบ 2.pdf  

 

03-27-2018แบบ1.pdf"03-27-2018แบบ3.pdf"03-27-2018ปปช 01.pdf"03-27-2018ปร 4(3).pdf"03-27-2018ปร4 (2).pdf"03-27-2018ปร4(5).pdf"03-27-2018ปร4.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com