เรื่อง :ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 (ห้วยบ่อ) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขื่องใน     อับโหลดวันที่ : 3/27/2018 11:53:08 AM

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 (ห้วยบ่อ) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 (ห้วยบ่อ) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม- เหล็ก 205.00 เมตร ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,0250.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

03-27-2018ปปช01.pdf  

 

03-27-2018ปร4.pdf"03-27-2018ปร5.pdf"03-27-2018ปรร.pdf"03-27-2018ปรรร.pdf"03-27-2018แบบ1.pdf"03-27-2018แบบ2.pdf"03-27-2018แบบ3.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com