เรื่อง :ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย : เขมราฐ     อับโหลดวันที่ : 3/19/2018 5:18:02 PM

 

03-19-2018ปร.519032561.pdf  

 

03-19-2018ปร.419032561.pdf"03-19-2018แบบ ป.ป.ช.1 .pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com