เรื่อง :สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม2561


โดย : สุพัตรา  พรมทอง   อับโหลดวันที่ : 3/9/2018 4:28:56 PM

 

03-09-2018IMG.pdf  

 

03-09-2018IMG_0001.pdf"03-09-2018IMG_0003.pdf"03-12-2018IMG.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com