เรื่อง :ส่งรายชื่อกำลังพลฝ่ายทหารเพื่อร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล


โดย : สิทธิพงศ์  ถาวรนิธิเดช   อับโหลดวันที่ : 3/9/2018 10:33:30 AM

 ขอความกรุณาให้อำเภอตรวจสอบรายชื่อกำลังพลผ่ายทหารว่าถูกต้องเป็นปัจจุบันกับที่ลงปฏิบัติงานจริงกับชุดปฏิบัติการประจำตำบลหรือไม่ หากไม่ตรงให้เสนอนายอำเภอแต่งตั้งโดยการแก้ไขคำสั่ง ขอบคุณครับ

03-09-2018ทหาร 1.pdf  

 

03-09-2018ปฏิรูป 2.pdf"03-09-2018ทหาร 3.pdf"© 2015 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2560 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com