เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงิน ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561


โดย : เสมียนตรา  จว.อบ.   อับโหลดวันที่ : 3/9/2018 9:22:40 AM

 

03-09-2018doc06973020180309093416.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com