เรื่อง :โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิง (ชั้น 2)ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล


โดย : ตระการพืชผล     อับโหลดวันที่ : 3/8/2018 11:05:17 AM

 

03-08-2018ปปช.01 ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการฯ.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com