เรื่อง :การจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดอุบลราชธานี


โดย : พิสิฐ  กังไพบูลย์   อับโหลดวันที่ : 3/7/2018 10:39:49 AM

 ให้อำเภอรายงานทุกวันที่ 10 ของเดือน

03-07-2018ชุดปฏิบัติการพิเศษ1.pdf  

 

03-16-2018ชุดปฏิบัตการพิเศษ 2.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com