เรื่อง :รายงานข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟในจังหวัด ปี 2558-2560


โดย : ปภัชญา  จามรโชติสิน   อับโหลดวันที่ : 2/14/2018 2:17:40 PM

 

02-14-2018IMG.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com