เรื่อง :รายชื่อทหารประจำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล


โดย : วาทินี  รัตนจารุวัฒน์   อับโหลดวันที่ : 2/13/2018 4:00:32 PM

 ขอให้แต่ละอำเภอแต่งตั้งทหารในแต่ละตำบลด้วย

02-13-2018รายชื่อทหารประสานไทยยั่งยืน.rar  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com