เรื่อง :ขอหารือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ


โดย : ปภัชญา  จามรโชติสิน   อับโหลดวันที่ : 2/13/2018 10:12:24 AM

 

02-13-2018IMG_0011.pdf  

© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com