เรื่อง :การได้สัญชาติโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาิ


โดย : ศิริทิพย์  ไหลเจริญกิจ   อับโหลดวันที่ : 2/13/2018 9:19:20 AM

 

02-13-2018IMG_0002.pdf  

 

02-13-2018IMG_0007.pdf"02-13-2018IMG_0008.pdf"02-13-2018IMG_0004.pdf"02-13-2018IMG_0005.pdf"02-13-2018IMG_0006.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com