เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางภายในหมู่บ้านกลาง หมู่ 8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/7/2018 5:57:24 PM

 - ตาราง ปปช. - ปร.5 - ปร.4 - แบบแปลน - ตัวอย่างร่างเอกสารเชิญชวน

02-07-2018ตาราง ปปช..pdf  

 

02-07-2018ปร.5.pdf"02-07-2018ปร.4 (1).pdf"02-07-2018ปร.4 (2).pdf"02-07-2018แบบแปลน 1.pdf"02-07-2018แบบแปลน 2.pdf"02-07-2018แบบแปลน 3.pdf"02-07-2018ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com