เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแยกทางหลวงที่ 226 - บ้านผึ้ง หมู่ 4, 7 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/7/2018 5:53:01 PM

 - ตาราง ปปช. - ปร.5 - ปร.4 - แบบแปลน - ตัวอย่างร่างเอกสารเชิญชวน

92256113315.pdf  

 

02-09-2018ปร.5 ม.4,7 โนนผึ้ง.pdf"02-09-2018ปร.4 (1) ม.4,7 โนนผึ้ง.pdf"02-09-2018ปร.4 (2) ม.4,7 โนนผึ้ง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 1 ม.4,7 โนนผึ้ง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 2 ม.4,7 โนนผึ้ง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 3 ม.4,7 โนนผึ้ง.pdf"02-09-2018ร่างประกาศเชิญชวน ม.4,7 โนนผึ้ง.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com