เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/5/2018 10:51:26 AM

 - ตาราง ปปช. - ปร.5 - ปร.4 - แบบแปลน - ตัวอย่างเอกสารร่างประกาศเชิญชวน

92256113242.pdf  

 

02-09-2018ปร.5 ม.13 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018ปร.4 ม.13 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 1 ม.13 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 2 ม.13 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 3 ม.13 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 4 ม.13 ห้วยขะยุง.pdf"02-09-2018ร่างประกาศเชิญชวน ม.13 ห้วยขะยุง.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com