เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง เส้นทาง หมู่ 3, 8 เขตตำบลบุ่งหวาย - ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/5/2018 10:31:26 AM

 - ตาราง ปปช. - ปร.5 - ปร.4 - แบบแปลน - ตัวอย่างเอกสารร่างประกาศเชิญชวน

92256110180.pdf  

 

02-09-2018ปร.5 หมู่.3,8 โนนผึ้ง.pdf"02-09-2018ปร.4 หมู่.3,8 โนนผึ้ง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 1 หมู่.3,8 โนนผึ้ง.pdf"02-09-2018แบบแปลน 2 หมู่.3,8 โนนผึ้ง.pdf""02-09-2018ตาราง ปปช.หมู่.3,8 โนนผึ้ง.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com