เรื่อง :ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างขุนศรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โดย : วารินชำราบ     อับโหลดวันที่ : 2/2/2018 6:20:13 PM

 - ตาราง ปปช. - ปร.5 - ปร.4 - แบบแปลน - ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

92256111561.pdf  

 

02-09-2018ปร.5 ม.1 บ.สร้างขุนศรี.pdf"02-09-2018ปร.4 (1) ม.1 บ.สร้างขุนศรี.pdf"02-09-2018ปร.4 (2) ม.1 บ.สร้างขุนศรี.pdf"02-09-2018แบบแปลน 1 ม.1 บ.สร้างขุนศรี.pdf"02-09-2018แบบแปลน 2 ม.1 บ.สร้างขุนศรี.pdf"02-09-2018แบบแปลน 3 ม.1 บ.สร้างขุนศรี.pdf"02-09-2018ร่างประกาศเชิญชวน ม.1บ.สร้างขุนศรี.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com