เรื่อง :ก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็ก เส้นแซนางนวล บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนำคำ อำเภอศณีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 970 ตารางเมตร


โดย : ศรีเมืองใหม่     อับโหลดวันที่ : 1/9/2018 11:52:12 AM

 

01-09-2018แบบ ปร. 4 2-2.pdf  

 

01-09-2018แบบ ปร. 5.pdf"01-09-2018แบบ ปร.4 1-2.pdf"01-09-2018ปปช.01.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com