เรื่อง :ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเบ็ญ -หนองขอนแก่น บ้านดอนใหญ่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตรม.


โดย : ศรีเมืองใหม่     อับโหลดวันที่ : 1/8/2018 4:12:20 PM

 

01-08-2018แบบ ปร. 4.pdf  

 

01-08-2018แบบ ปร. 5.pdf"01-08-2018ปปช.01.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com