เรื่อง :ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 (ไปถนนลาดยาง)ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร


โดย : ศรีเมืองใหม่     อับโหลดวันที่ : 1/8/2018 2:10:58 PM

 

01-08-2018แบบ ปร. 4.pdf  

 

01-08-2018แบบ ปร.4 2-2.pdf"01-08-2018แบบ ปร.5.pdf"01-08-2018ปปช.01.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com