เรื่อง :ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านโนนกุง - บ้านทุ่งบุญ บ้านโนนกุง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 239 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตรม.


โดย : ศรีเมืองใหม่     อับโหลดวันที่ : 1/8/2018 2:05:33 PM

 

01-08-2018แบบ ปร 5.pdf  

 

01-08-2018แบบ ปร. 4 2-2.pdf"01-08-2018แบบ ปร. 6.pdf"01-08-2018แบบ ปร.4 1-2.pdf"01-08-2018ปปช.01.pdf"© 2561 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
People to people Connectivity ประจำปีงบประมาณ 2561 )
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 344612-4 E-mail: Dopaubon@gmail.com